Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News
Sep 6, 2016

Tymor yr Hydref/Autumn Term 2016


Croeso nôl i flwyddyn academaidd newydd! Mae yna flwyddyn brysur o'n blaen, ac mae'r ysgol yn dathlu ei phenblwydd yn 90 mlwydd oed eleni! Welcome back to a new academic year! We have a busy year ahead with the school celebrating 90 years this year! Mae'r plant erbyn hyn wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd. Rydym yn blês gyda threfniant y dosbarthiadau er mwyn cadw rhifau dosbarthiadau mor isel â phosib er lles ein disgyblion. The children have settled well into their new classes. We are pleased with the distribution of pupils to ensure class sizes are kept as low as possible to benefit our children. Dosbarth Mrs Gimblett (Meithrin a Derbyn/Nursery & Reception): 20 disgybl/pupils Dosbarth Mrs Barnett (Bl.1&2): 20 disgybl/pupils Dosbarth Miss Isaac (Bl.3&4): 26 disgybl/pupils Dosbarth Mrs Francis (Bl. 4,5&6): 24 disgybl/pupils Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth barhaus/We appreciate your continued support. Diolch.
Bydd llythyr yn cael ei ddosbarthu yn fuan i'ch hysbysu am ddigwyddiadau'r tymor. A letter will be distributed shortly to inform you of this term's important dates and events.
Croeso nôl/Welcome back!