Skip to: Site menu | Main content

English

Adran Fabanod

Gwybodaeth am yr Adran Fabanod

Gwybodaeth Cyffredinol

Caiff y plant eu goruwchwylio yn yr ardal dan 5 ac yn Y Gorlan o 8.45 ymlaen.

Rydym yn annog y plant i fod yn annibynnol felly gadewch eich plentyn wrth brif gât yr ysgol; fe fydd aelodau o'r staff/swyddog yno i dderbyn eich plentyn i'w cludo i'r lle perthnasol.

Os hoffech wneud cysylltiad personol gydag unrhyw athro/athrawes, gofynnwch i'r athro sydd ar y gât cyn i'r ysgol ddechrau, neu y mae cyfle i siarad ar ddiwedd y dydd. Mae croeso hefyd i chi gysylltu â'r ysgol i drefnu apwyntiad.

Darllen

Rydym yn gwrando ar y plant yn darllen yn ddyddiol, ond gwerthfawrogwn pe baech yn darllen yn ddyddiol yn y cartref hefyd. Cofnodwch pa dudalennau a ddarllenwyd a llofnodwch yn y Cofnod Darllen.

Gwaith Cartref

Y mae gwaith cartref, fel arfer yn cael ei roi ar Ddydd Llun ac ar Ddydd Gwener (Gwaith cartref Dydd Llun erbyn Ddydd Gwener a gwaith cartref Dydd Gwener erbyn Ddydd Llun. Croeso i chi wneud cofnod yn y llyfr gwaith cartref fel modd o gael cysylltiad gyda'r ysgol/athro.

Llaeth

Caiff pob plentyn laeth yn ddyddiol.

Arian Snac

Dosbarth Mrs Gimblett - Rydym yn hybu'r plant i fwyta'n iach. Am y rheswm yma rydym yn cynnal sesiynau coginio yn gyson lle mae'r plant yn cael cyfle i baratoi byr-brydiau eu hunain, e.e. ffrwythau, salad, tost, cacennau. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 yr wythnos tuag at y gost. Rhowch £1 mewn amlen (ar wahân i'r arian cinio) bob Dydd Llun a'i anfon yn ffeiliau'r plant. NID oes angen arian snac yn ogystal.

Dosbarth Mrs Barnett- Gall y plant ddod i mewn â 20c y dydd i fynd i'r siop.

Ymarfer Corff bob Dydd Gwener i bawb. Y plant i ddod i'r ysgol yn gwisgo'u dillad ymarfer corff.

Cyfathrebu, Dysgu a Rhannu

Ar y wefan yma, y mae lluniau amrywiol o weithgareddau'r ysgol ac yn lle i ddarganfod gwybodaeth ynglyn â'r ysgol.

Mae gan yr ysgol gyfrif ar Twitter hefyd, felly dilynwch ni ar @ysgolpumheol i gael gwybodaeth am holl ddigwyddiadau'r ysgol.

Edrychwch yn ffeil eich plentyn yn ddyddiol am unrhyw lythyron ac ati.